• 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Karakoyunlu Group

Giňişleýin ligistika tejribeli we ýokary hilli hyzmat

25 ýyldan gowrak tejribesi bilen Halkara Daşamak we Daşary Söwda pudagynda ýeten ussatlygyna; AR-GE, innowasion we ýaş iş güjüni hem goşmak bilen uly üstünlikli maýa goýumlara we taslamalara gol çekmegi dowam eden KARAKOYUNLU GROUP, Logistika, Poroşok Metallurgiýasy, Petrokimýa, Dokma, Gurluşyk we Çalt Sarp edilýän önümleri hökmünde 6 sany dürli sektorda işlerini üstünlikli görnüşde alyp barýar. 
Aýratyn
Sektor
Giňişleýin maglumat gerek bolsa hereket edýän bölümçämizde öwrenip bilersiňiz.
LOGISTIKA

Ýurdumyzyň taryhy Ýüpek ýoly we Baharat ýoly ýaly söwda ýollarynyň kesişen we tapawutly daşama görnüşlerini bir ýerde ýerine ýetirilmegine amatly geografiki ýerleşendigi sebäpli 

BAKALITE ÖNÜMLERI

Awtoulag üpjünçiligi senagaty, ak önümler we nahar bişirmek topary üçin bakelit böleklerini öndürýäris.

POROŞOK METALLURGIÝASY

Poroşok metallurgiýasyna maýa goýmak arkaly pudagyň ösmegine goşant goşýar

PETROKİMÝA

Nebit-himiýa önümleriniň satuw we paýlaýyş hyzmatlaryny hödürleýäris.

DOKMA

2015-nji ýylda Ankara – Hasanoglanda 7,000 m2 zolakda gurlan fabrikada ýorgan daşlyk görnüşi, ýassyk we ýorgan önümçiligi bilen dokma sektorynda işlere başlan Karakoyunlu 

GURLUŞYK
2005-nji ýylda Kyrykkale 4 Dükan, 12 Öý bilen başlanan gurluşyk sektoryndaky işlerine 8 gatly 90 öýli ýurt taslamasy bilen dowam edip Karakoyunlu Group, 2007-nji ýylda dürli 
ÇALT SARP EDILÝÄN ÖNÜMLER

Dünýä orunlarynda ýer alan çalt sarp edilýän önümleri söwdasyna doly ýerli kapital bilen giren Karakoyunlu Group bir tarapdan ulalyp, bir tarapdan-da birigen tejribesi

Garagoýunly Group hakynda has giňişleýin maglumat üçin

Biz hakynda has giňişleýin maglumat, bahalar barada islegler, her dürli görnüşdäki soraglar ýüze çykanda biziň bilen aragatnaşyga giriň