• 1
  • 1
  • 1
  • 1

Karakoyunlu Group

Giňişleýin ligistika tejribeli we ýokary hilli hyzmat

1995-nji ýylda Türkiýäniň we Türkmenistanyň arasyndaky Halkara Daşama we Daşary Söwda işlerini başlan KARAKOYUNLU GROUP, amala aşyrýan giň mümkinçilikli taslamalary bilen gysga wagtyň içinde ýeten üstünligi we hormatly müşderi portfeli bilen Türkmenistandaky bazar paýynyň öňdebaryy derejesine çykdy.

Aýratyn
Sektor
Giňişleýin maglumat gerek bolsa hereket edýän bölümçämizde öwrenip bilersiňiz.
LOGISTIKA

Ýurdumyzyň taryhy Ýüpek ýoly we Baharat ýoly ýaly söwda ýollarynyň kesişen we tapawutly daşama görnüşlerini bir ýerde ýerine ýetirilmegine amatly geografiki ýerleşendigi sebäpli 

DOKMA

2015-nji ýylda Ankara – Hasanoglanda 7,000 m2 zolakda gurlan fabrikada ýorgan daşlyk görnüşi, ýassyk we ýorgan önümçiligi bilen dokma sektorynda işlere başlan Karakoyunlu 

ÇALT SARP EDILÝÄN ÖNÜMLER

Dünýä orunlarynda ýer alan çalt sarp edilýän önümleri söwdasyna doly ýerli kapital bilen giren Karakoyunlu Group bir tarapdan ulalyp, bir tarapdan-da birigen tejribesi

GURLUŞYK
2005-nji ýylda Kyrykkale 4 Dükan, 12 Öý bilen başlanan gurluşyk sektoryndaky işlerine 8 gatly 90 öýli ýurt taslamasy bilen dowam edip Karakoyunlu Group, 2007-nji ýylda dürli 
GORANMAK SENAGATY

Häzirki zaman Türkiýäniň ýerli we milli senagat prosesine goşulmak maksady bilen CNC Tokar stanogy, Sowadyjy, Deşiji we Tekizleýji işlerine goýum goýup agaç ýonuşgasy 

PROGRAMMA ÜPJÜNÇILIGI

Firmaňyzyň Maliýe Ulanyş usuly çygryndaky zerurlyklaryna, edara çözgütlerini ýerine ýetirýäris. Maliýe Ýerine ýetiriş usuly boýunça, firmaňyzyň we/ýa-da önümleriňiziň maliýe 

Garagoýunly Group hakynda has giňişleýin maglumat üçin

Biz hakynda has giňişleýin maglumat, bahalar barada islegler, her dürli görnüşdäki soraglar ýüze çykanda biziň bilen aragatnaşyga giriň