ÇALT SARP EDILÝÄN ÖNÜMLER

ÇALT SARP EDILÝÄN ÖNÜMLER

 
Dünýä orunlarynda ýer alan çalt sarp edilýän önümleri söwdasyna doly ýerli kapital bilen giren Karakoyunlu Group bir tarapdan ulalyp, bir tarapdan-da birigen tejribesi, kwalifisirlenen iş güýji, logistiki infrastrukturasy we bar bolan daşarky gatnaşyklar bilen halkara bazarlarda işleri ýerine ýetirýär we eksport işlerini amala aşyrýar. 
 
Karakoyunlu Group amala aşyrýan iş jogapkärçiligi bilen çykan bu ýolda dowam edip bilýän ösüşleriň we täzelikleriň joşguny bilen ähmiýetli iş hyzmatdaşlar bilen birlikde ulalýar. 
 
Dünýäniň tapawutly geografiýasyndaky müşderileriniň zerurlyklaryna we tamalaryna jogap berýän häsiýetde sagdyn, ygtybarly we tygşytly önümleri satuwa teklip edýär. Soňky derejede talap ediji, düzgün-tertipli işleriň netijesinde iň ýokary hilli önümleri müşderilere teklip etmek bilen eksprt işlerini dowam edýär. 
 
Müňden artyk önümli sarp edijileriň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan bir önüm gämisine eýe bolan Karakoyunlu Group ýerine ýetirýän eksportlar bilen dürli ýurtda Türkiýäniň adyny buýsanç göterýär.  

 

Azyk Önümleri                         

Iýmit ýagy 

Bürünç

Şeker

Kösükliler maşgalasy 

Un

Bal

Ketçup 

Maýonez 

Tomat pastasy 

Duz 

Duzlanan gök önümler 

Konserwirlenen önümler 

Makaron 

Guradylan miweler

Kişmiş 

Pasterizlenen süýt 

Miwe tagamly kemputlar 

Şokolat 

Kreker 

Köke 

Mini kreker 

Möwsümleýin miweler we gök önümler 

Konserwirlenen önümler 

 

 

   

Suwlar

Arassa suw

Çeşme suwy (Sada we miwe tagamly) 

Gazly içgiler 

Miwe suwlary