DOKMA

DOKMA

 
2015-nji ýylda Ankara – Hasanoglanda 7,000 m2 zolakda gurlan fabrikada ýorgan daşlyk görnüşi, ýassyk we ýorgan önümçiligi bilen dokma sektorynda işlere başlan Karakoyunlu Group, öndürýän önümleri üçin TSE Laýyklykda resminamasyny alandan soňra DMO-nyň (Döwlet Çig mal edarasy) ulgamyna degişli işleri tamamlady. 
KYK (Karz Ýurtlar Gurmasy) başda bolmak bilen söwda usuly bilen söwda edýän birnäçe jemgyýetçilik edaralarynyň we guramalarynyň öý  dokma zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin satuw we paýlama hyzmatlaryny teklip etmegini dowam edýär. 
 
Munuň hatarynda birnäçe ýerli we daşary ýurt iri dokma firmasynyň esasy çig mal zerurlygy bolan Pagta Ýüpligi we Çig mal önümi daşary söwda we lomaý satuw işlerini amala aşyrýar. 
 
Dünýede dokma pudagynda  birtopar ýurduň arasyndan alnan ilkinji gelen ýurtlardan biri we Hytaýyň, Hindistanyň we Päkistanyň indiki taslama we önümçilik güýji bilen dünýäniň dördünji iri öý dokma öndürijisi bolan Türkiýäniň eksport maksatlaryny üpjün etmek maksady bilen hasaba alnan markasy bolan “Madame Rose” ady bilen ýorgan daşlygy görnüşi, örtümleri, ýassykdan we ýorgandan öndürilen göwrümli önüm görnüşliliginiň önümçiligini we eksportyny ýerine ýetirýär.
 
Öý Dokma önümlerimiz hakynda has doly maglumat almak üçin aşakdaky linkden Madame Rose-nyň resmi web saýtyny girip bilersiňiz.