HIL SAÝASATY

HIL SAÝASATY 

 
Karakoyunlu Group hökmünde hiliň we üstünligiň dowamlylygynyň; meseleleriň öňüni almakdan, maglumaty özwagtynda we degişli görnüşde üpjün etmekden we müşderi  hyzmatyndan, hil, ynamdarlyk hyzmatyndan geçendigini ynanýarys. 
 
Hilde ýokary derejeliligiň üpjün edilmegi we dowam edilmegi iň uly maksadymyzdyr. 
 
Bu maksat bilen Karakoyunlu Group işgärleri; işleýän ähli pudaklarynda müşderi  hyzmaty hereket edip, ähli müşderilerimiziň tekliplerini we talaplaryny bahalandyrmaga çalşyp, zerurlyklaryny dogry düşünip, proseslerimizi we hyzmatlaryny yzygider kämilleşdirmäge adat edindik. 
 
  • Müşderilerimiziň we Taýýarlamalarymyzyň berlenlerini gizlin saklamak bilen howpsuzlygyny üpjün etmek.  
  • Müşderini begendirmek üçin ýüze çykan meseleleleri öz wagtynda çözmek bilen, ahyrynda meseläniň sebäbini anyklap tapmak we hemişelik çözgütleri işläp taýýýarlamak. 
  • Mümkin bolan iň gowy çözgüdi we önümi belläp müşderimiziň iş ýüküni azaldyp, ýaşaýşyny ýeňilleşdiriji hyzmatlary teklip edip tamalaryny ödemek. 
  • Iş mümkinçiliklerimizi we görnüşlerimizi sazlamak maksady bilen Taýýarlamalarymyz bilen ygtybarly bolar, uzak möhletli we hemişelik iş hyzmatdaşlygyny esaslandyrmak. 

ISO 9001     ISO 10002      ISO 14001      

          

ISO 27001     ISO 45001

 

Bizin bilen habarlaşmak üçin

+99 312 769 990