Intermodal daşamak

Intermodal daşamak

 
Karakoyunlu Group, meňzeş daşama ulagy ýa-da serişdesi bilen iki ýa-da ondan köp daşama görnüşini ulanmak bilen ýerine ýetirilen we görnüşiniň üýtgeşmelerine ulagyň ýa-da serişdäniň içindäki önümleriň islendik biri ýerlemäge,  garaşly bolmadyk Intermodal Daşama hyzmatynda has pes maliýe artykmaçlygy bilen müşderilerine goşmaça ähmiýeti üpjün edýär. 
 
Tejribeli we güýçli infrastrukturasy sebäpli doly çözgütleri işläp taýýarlap bilmek ukyplylygyna eýe bolan Karakoyunlu Group, müşderileriniň zerurlyklaryna laýyklykda gury ýoly-deňiz ýoly, deňiz-demir ýoly ýaly Intermodal daşama saýlawyny teklip edýär. 
 
Intermodal daşamak hyzmatlarynyň birmeňzeş agyr tonnaly ýa-da ölçegli daşary taslama ýüklemeleri, açyk ýük daşama hyzmatlary hem teklip edilýär.