LOGISTIKA

LOGISTIKA 

 

 

Ýurdumyzyň taryhy Ýüpek ýoly we Baharat ýoly ýaly söwda ýollarynyň kesişen we tapawutly daşama görnüşlerini bir ýerde ýerine ýetirilmegine amatly geografiki ýerleşendigi sebäpli Daşamak we Logistika sektory Türkiýäniň strategiki sektorlarynyň arasynda ýer alýar. 

Munuň bilen birlikde emele gelen Türkiýäniň has çalt ýol çygryny üpjün edýän esasy elementlerinden we strategiki öňdebaryjylyga eýe bolan Daşary Söwdanyň iň beýik direg we baş  aktýorlaryndan biri täze Daşama we Logistika sektorydyr. Daşary Söwda we Logistika sektorynyň arasyndaky netijeliligiň barlagynda bir bitewilikde hereket edýändigini görýäris. 
 
Karakoyunlu Group, Türkiýäniň ösmeginde ähmiýete eýe bolan, bu strategiki elementleriň çygrynda we jogapkär hökmünde 1995-nji ýylda başlanan Logistika pudagyndaky maýa goýumlaryna täzelerini goşmak bilen, tejribeli işgärleri we dünýä ölçeginde ökde iş hyzmatdaşlary bilen her geçen gün işini güýçlendirmek bilen müşderä gönükdirilen we bäsdeşikli işler bilen hyzmat etmäge dowam edýär.